Irenestraat 40A, 6651XL, Druten (0487) 74-59-21
Zeker_eten

Zeker_eten

Voedselbank Gemeente Druten

Zelfkeuze bij de voedselbank
Zeker_Eten voor iedereen! is ons motto, zeker voor degenen die het even moeilijk hebben.
De Voedselbank Gemeente Druten hanteert het zogenoemde “zelf keuzeconcept”. 
Als gevolg van de COVID-19 pandemie is het niet mogelijk fysiek boodschappen te doen. 
Via onze ONLINE Voedselbankwinkel hebben de klanten van de Voedselbank gemeente Druten toch de mogelijkheid eenmaal per week hun boodschappen zelf uit te kiezen. 
Deze keuzevrijheid voorkomt voedselverspilling van niet gewenste voedselproducten. 
De Voedselbank Gemeente Druten streeft er naar om zo gevarieerd en gezond mogelijk voedsel te verstrekken.

Doelgroep
De doelgroep van de Voedselbank Gemeente Druten zijn de inwoners van de Gemeente Druten die in financiële problemen zijn geraakt en daardoor gedurende een korte of langere periode niet volledig in hun eerste levensbehoefte kunnen voorzien. Zeker 1 op de 9 kinderen gaat regelmatig met een lege maag naar school.
De inschatting is dat in de Gemeente Druten tientallen huishoudens voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor wekelijks voedselondersteuning. Echter, naast de huishoudens ‘in zicht’ zijn er ook inwoners die onder de armoedegrens leven en niet in zicht zijn.
Ervaring elders leert dat slechts een deel daarvan ook daadwerkelijk een aanvraag indient. 
Wij beschouwen het als een uitdaging om meer mensen die het nodig hebben in beeld te krijgen en te stimuleren een aanvraag in te dienen. 
Wij helpen graag en komen als u dat wilt op scholen of tijdens bijeenkomsten vertellen wat wij kunnen doen.
Denkt u in aanmerking te komen voor voedselhulp via de Voedselbank Gemeente Druten of kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt ga dan via de knop Aanmelden naar de informatie hierover.

Inzamelkanalen voedsel
De Voedselbank Gemeente Druten ontvangt structureel via drie kanalen gratis voedselproducten:
- Van de plaatselijke supermarkten, de bakkers en andere leveranciers.
Deze bedrijven stellen dagelijks of wekelijks voedsel dat nog beperkt houdbaar is, beschikbaar aan de Voedselbank. 
Dit betreft vooral vlees, kaas, groente, fruit en brood.
- Van het regionaal Distributiecentrum Arnhem (onderdeel van de landelijke organisatie). Wekelijks ontvangt de Voedselbank producten vanuit deze organisatie.
- Via acties: regelmatig worden door kerken, serviceclubs en scholen diverse inzamelingsacties gehouden.
Incidenteel wordt ook voedsel van groothandelsorganisaties, volkstuinverenigingen of andere stichtingen ontvangen.
Voedselhulp nodig? 
Producten van de voedselbank zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die een korte of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. Er wordt gekeken naar het besteedbare bedrag per maand, na betaling van vaste lasten. Wij kijken daarbij niet naar uw bezittingen.

Heeft een persoon of gezin na aftrek van vaste lasten te weinig geld over voor het doen van de dagelijkse boodschappen, dan bestaat er in beginsel de mogelijkheid om wekelijks gratis voedselproducten te ontvangen. 
Aanmelding kan plaatsvinden door uzelf of door een hulpverleningsinstantie (organisatie en/of personen) via de knop Aanmelden. Het ingevulde aanmeldformulier wordt door ons doorgestuurd naar het Sociaal Team van de Gemeente Druten.
U kunt zich ook zelf of via een hulpverleningsinstantie rechtstreeks aanmelden: mail naar info@voedselbankdruten.nl

Een door de gemeente toegewezen contactpersoon maakt een afspraak met u om uw financiële situatie door te spreken. Als uw aanvraag is behandeld ontvangt de voedselbank een advies van de gemeente en maakt verdere afspraken met u.
Als u vragen hebt over het aanvragen van voedselhulp kunt u deze via ons contactformulier stellen.
Toekenningscriteria
Bij de toekenning van voedselondersteuning gaat de Voedselbank uit van het netto besteedbaar inkomen per maand voor voeding, kleding e.d. 
Dus nadat vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen en eventuele rente van schulden betaald zijn.
Wanneer het besteedbaar inkomen per huishouden per maand onder de volgende normbedragen komt, komt het huishouden in aanmerking voor voedselondersteuning:

De criteria per 1 januari 2022 zijn:
– basisbedrag per huishouden € 150,-
– bijtelling per persoon € 100,-

De criteria (leefgeld/ besteedbaar bedrag) per maand per inwonend gezin/ huishouden (ingeschreven volwassenen en kinderen):
Voor 1 persoon  € 150,- + € 100,- = € 250,- per maand,
Voor 2 personen € 150,- + € 100,- + € 100,- = € 350,- per maand.
enz.

Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts eenmaal voedselhulp wordt toegekend. 

In de bijlage onderaan deze pagina is bij deze toekenningscriteria een toelichting opgenomen voor nadere uitleg bij verschillende inkomens- en uitgavenposten. Periodiek wordt getoetst of de hulp nog steeds noodzakelijk is. 
Deze toetsing vindt plaats bij het Sociaal Team van de gemeente Druten.

NB: Als u op onderstaande knop drukt vindt u het PDF bestand Toekenningscriteria 2022 terug in uw Download map bij uw documenten.

Click here to edit.
Privacy
Waarom mensen in een lastige financiële situatie terecht zijn gekomen hoeven wij niet te weten. Een aanvraag wordt namelijk ingediend bij -en getoetst door- een medewerker van de Gemeente Druten. De voedselbank bemoeit zich dus niet met de financiën van haar (potentiële) klanten!  Als een aanvraag is goedgekeurd krijgt de voedselbank van de Gemeente de hoogstnoodzakelijke gegevens en benadert de klant om verdere afspraken te maken. 


Hoe lang kan de voedselhulp worden ontvangen?
Tenminste eenmaal per jaar wordt onderzocht of de klant (nog) in aanmerking komt voor ondersteuning door de Voedselbank. Daarbij hanteren we het uitgangspunt: geen voedselondersteuning zonder traject. Dit betekent dat indien nodig de klant ook wordt gewezen op andere hulpverlenende instanties. De maximale duur van de ondersteuning is in principe drie jaar. In sommige situaties kan hiervan worden afgeweken.